Vedtægter

Vedtægter for Horsens Idræts Club, Basketball

§ 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Horsens IC, Basketball. Dens hjemsted er Horsens kommune.  Foreningen består af to underafdelinger, nemlig Eliteafdelingen og Breddeafdelingen.

 

§ 2 Foreningens formål. Klubbens formål er at dyrke Basketball samt på anden måde virke for denne sports fremme.

 

§ 3 Medlemskab af organisation. Foreningen er medlem af Danmarks Basketball-Forbund, der er medlem under Danmarks Idræts-Forbund og underkastet disses love og bestemmelser. Desuden er foreningen medlem af DGI samt Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn.

 

§ 4 Optagelse af medlemmer. Som aktivt medlem kan optages enhver, der vil respektere foreningens love. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge. Som passive medlemmer kan enhver optages.

 

§ 5 Kontingent. Tilmelding og betaling af kontingent til foreningens aktiviteter sker gennem den pågældende afdeling og gælder for én sæson.  Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på de enkelte afdelingers generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt forud. Vedr. nedsættelse af kontingent eller kontingentfrihed overlades det til de enkelte afdelingers bestyrelser at træffe afgørelser i hvert enkelt tilfælde. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårligt forud.

 

§ 6 Udmeldelse - Eksklusion. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til den enkelte afdeling i foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til afdelingen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, kan afdelingsbestyrelsen udelukke vedkommende fra aktivitet i afdelingen indtil kontingentet er betalt, dog jfr. § 6 stk. 3 Når et medlem er i kontingentrestance ud over 3 måneder, kan afdelingsbestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som nyt medlem af foreningen før vedkommende har betalt sit skyldige kontingent.  I øvrigt kan afdelingsbestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Afdelingsbestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusion. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling i afdelingen. I alle tilfælde, hvor eksklusion skal behandles på en generalforsamling har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til af forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens love, jfr. § 22 Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet, som ved beslutningen om eksklusion.

 

§ 7 Ordinær hovedgeneralforsamling. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Enhver generalforsamling, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til alle stemmeberettigede medlemmer. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optages i dagsordenen. Den ordinære generalforsamling afholdes i august måned. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. (Æresmedlemmer uden stemmeret kan overvære generalforsamlingen)

 

§ 8 Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

1. Valg af dirigent   

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.   

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.   

4. Behandling af evt. indkomne forslag.   

5. Valg af formand (lige år).   

6. Valg af kasserer (ulige år).   

7. a. Valg af 1 medlem til bestyrelsen (lige år).     

7. b. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (ulige år)   

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.   

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.   

10. Valg af udvalg.   

11. Eventuelt.

 

§ 9 Hovedgeneralforsamlingens ledelse Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes, ved simpelt stemmeflertal, jfr. § 6 stk. 6 og 7, § 22 og § 23 stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsnåden. Dog skal der på begæring fra to stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Genvalg kan finde sted.

 

§ 10 Ekstraordinær hovedgeneralforsamling Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når hovedbestyrelsen eller en afdelingsbestyrelse finder det nødvendigt eller når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7 stk. 2 og 3.

 

§ 11 Foreningens ledelse Foreningen består af en hovedbestyrelse med tilhørende afdelinger. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af 3 på generalforsamlingen valgte medlemmer samt af formanden for de enkelte afdelinger. I tilfælde af forfald skal formanden for en afdeling lade sig repræsentere af en stedfortræder fra vedkommende afdelingsbestyrelse. Hovedbestyrelsen varetager foreningens fælles, overordnede politiske målsætning. Den koordinerer afdelingernes arbejde og skal i særlig grad have opmærksomheden rettet mod de(n) afdeling(er), som måtte have økonomiske vanskeligheder. Hovedbestyrelsens daglige ledelse består af et forretningsudvalg, der består af de på generalforsamlingen valgte medlemmer. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger. Hovedbestyrelsens formand er formand for forretningsudvalget. Alle bestemmelser truffet af forretningsudvalget indføres som et beslutningsreferat og forelægges bestyrelsen til godkendelse på det førstkommende bestyrelsesmøde. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

§ 12 Hovedbestyrelsens myndighed De enkelte afdelinger repræsenterer sig selv i overordnede forhold såvel overfor offentlige myndigheder samt hovedorganisationer og sammenslutninger som afdelingen er medlem af.  Hovedbestyrelsen sammenkaldes af formanden, så ofte det er nødvendigt, samt når mindst 2 hovedbestyrelsesmedlemmer ellen en afdelingsbestyrelse forlanger det. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formand eller næstformand er til stede. Foreningen hæfter alene ved sin formue, medlemmerne alene med deres kontingent.

 

§ 13 Hovedbestyrelsens økonomi. Foreningens regnskabsår er 1. August til 31. juli. Bestyrelsen skal inden den 10. juli afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. juni til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Til finansiering af hovedbestyrelsens aktiviteter kan via afdelingerne opkræves et kontingent pr. medlem pr. sæson hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Det skal tilstræbes at hovedbestyrelsen drift hviler i sig selv. herunder kan hovedbestyrelsen foretage henlæggelser til særlige formål. Offentlige tilskud som tilfalder foreningen, fordeles mellem de enkelte afdelinger efter de retningslinjer, hvorefter de er ydet.

 

§ 14 Foreningens afdelinger. Til drift og styring af foreningens forskellige aktiviteter, kan der oprettes afdelinger med egen bestyrelse og økonomi. Dette indebærer, at ingen afdeling kan gældsforpligte den anden.  Foreningen har i øjeblikket to afdelinger, nemlig en Eliteafdeling og en Breddeafdeling.                                                                                                                  

 

§ 15 Afdelingsgeneralforsamling. Afdelingens højeste myndighed er afdelingens generalforsamling med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver. Enhver afdelingsgeneralforsamling, indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel til alle stemmeberettigede medlemmer. Forslag, der ønskes forelagt afdelingsgeneralforsamlingen til vedtagelse, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optages i dagsordenen. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af september måned. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 16 år pr. 1/1 i året for generalforsamlingen og har været medlem af foreningen de seneste 3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Hovedbestyrelsens forretningsudvalg har ret til at overvære afdelingsgeneralforsamlingen.

 

§ 16 Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling indkaldes når afdelingsbestyrelsen eller hovedbestyrelse finder det nødvendigt eller når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7 stk. 2 og 3.

§ 17 Afdelingsgeneralforsamlingens dagsorden. Dagsorden for den ordinære afdelingsgeneralforsamling skal omfatte følgende punkter.

1. Valg af dirigent   

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.   

4. Fastsættelse af    a) kontingent til afdelingen   b) kontingent til hovedbestyrelsen.   

5. Behandling af evt. indkomne forslag.   

6. Valg af formand (lige år).   

7. Valg af kasserer (ulige år).   

8. a. Valg af 1 medlem til bestyrelsen (lige år).  

8. b. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (ulige år)   

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.   

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.   

11. Valg af udvalg.   

12. Eventuelt.

Afdelingsgeneralforsamlingen ledes i henhold til bestemmelserne i § 9 stk. 1-4.   Genpart af afdelingsgeneralforsamlingsreferatet skal straks tilgå forretningsudvalget.

 

§ 18 Afdelingens ledelse. En afdeling daglige ledelse varetages af den på afdelingens generalforsamling valgte bestyrelse og skal bestå af mindst 3-5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær. Ved indtrædende vakance indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil næste valg. Bestyrelsen fastsætter selv i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger sin forretningsorden og afholder møder efter behov. En repræsentant fra forretningsudvalget kan overvære møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afdelingsbestyrelsen skal til enhver tid respektere den gældende forretningsorden for forretningsudvalget - fastlagt af hovedbestyrelsen. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsens møder. Kopi tilstilles hovedbestyrelsen.

 

§ 19 Afdelingens myndighed. Afdelingsbestyrelsen er berettiget til at træffe alle dispositioner i afdelingen vedrørende økonomien, herunder også køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Afdelingen forpligter ved underskrift af formanden samt to bestyrelsesmedlemmer. Ved køb/salg og pantsætning af fast ejendom eller løsøre tegnes foreningen af den samlede afdelingsbestyrelse. Bestyrelsen administrerer afdelingen og varetager medlemmernes sportslige interesser i overensstemmelse med disse vedtægter. Bestyrelsen disponerer over de faciliteter som stilles til rådighed. Bestyrelsen skal orientere hovedbestyrelsen forinden den iværksætter ikke-idrætslige arrangementer og andre aktiviteter. Hovedbestyrelsen kan nægte, at et påtænkt arrangement gennemføres, hvis det tidsmæssigt kolliderer med andre væsentlige arrangementer i foreningen. I tilfælde af uenighed mellem afdelingerne foretager de pågældende bestyrelser indstilling til hovedbestyrelsen til endelig afgørelse. De enkelte afdelinger hæfter alene ved deres egen formue. De enkelte medlemmer hæfter ikke personligt.

 

§ 20 Afdelingens økonomi. Afdelingernes budget skal inden regnskabsårets begyndelse forelægges forretningsudvalget til orientering. Afdelingerne opkræver til finansiering af sine aktiviteter et kontingent, hvis størrelse fastsættes af afdelingens generalforsamling. Afdelingen opkræver herudover et kontingent til hovedbestyrelsen Afdelingens drift skal økonomisk hvile i sig selv. Afdelingens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen skal inden den 10. juli afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. juni til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

 

§ 21 Afdelingens ophævelse. Når grundlaget for en afdeling ikke længere er til stede, kan afdelingsbestyrelsen med afdelingsgeneralforsamlingens godkendelse beslutte at afdelingen ophæves. Ophævelse af en afdeling kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling. Til en sådan bestemmelse kræves, at mindst 1/2 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes, med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Ved opløsning af en afdeling overgår en eventuel formue til Horsens IC´s hovedbestyrelse.

 

§ 22 Vedtægtsændringer. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver hovedgeneralforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 23 Foreningens ophævelse. Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær hovedgeneralforsamling. Til en sådan bestemmelse kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes, med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Ved opløsning af foreningen overgår en eventuel formue til Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn.  Vedtaget på en ordinær generalforsamling den 15. december 1997 med ikrafttræden 1. Maj 1996.

 

PDF version

Vedtægter.pdf